Produkty

Produkty

FAST ZP

Podkładowa posadzka cementowa od 25-60 mm klasy CT-C20-F4

Zastosowanie

FAST ZP przeznaczona jest do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych (w tym ogrzewanych) zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 25mm lub na warstwie oddzielającej przy zachowaniu minimum 35mm grubości. Może być stosowana na każdym podłożu wykonanym na spoiwie hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Posadzka FAST ZP znajduje zastosowanie przy wykonywaniu elementów wylewanych bezpośrednio na budowie podczas remontów lub realizacji nowych obiektów. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Właściwości

FAST ZP jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania, charakteryzującą się wysoką przyczepnością i wytrzymałością. Jest przyjazna i ekonomiczna w użyciu. Po całkowitym związaniu mrozo- i wodoodporna.

Opakowanie

worek - 25 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych

Europejskie Oceny Techniczne ETA

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność posadzki tj. tłuszczu, pyłu, bitumów itp). Należy usunąć warstwy kruche i łuszczące, resztki powłok malarskich i klejów. Spękania poszerzyć, odkurzyć i zagruntować FAST GRUNT U, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą FAST SUPER. Podłoża słabe należy wzmocnić preparatem gruntującym FAST GRUNT G. Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać dylatacje brzegowe (przykleić do ścian paski styropianu lub gąbki).

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość worka wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z 3-3,5 litrami chłodnej, czystej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut ponownie dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę posadzkową rozkładamy na podłoże, a następnie wyrównujemy przy pomocy łat pomiędzy wcześniej wypoziomowanymi prowadnicami np. listwami lub rurkami. Po wstępnym wyrównaniu powierzchnię zatrzeć dużą pacą tynkarską. Należy pamiętać aby przerwy pomiędzy poszczególnymi łączeniami posadzki nie były dłuższe niż 30 minut.

Przedozowanie wody zmienia parametry wytrzymałościowe posadzki i może być przyczyną jej pękania. Podczas wykonywania podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny przeciwskurczowe powinny wydzielać powierzchnię na mniejsze pola nie większe niż 30m2, przy długości boku do 6m, zaś szczeliny izolacyjne mają na celu oddzielenie wykonywanego podkładu od innych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: słupy, ściany i schody oraz w miejscach w których następuje zmiana grubości podkładu. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C. Świeżo ułożone podkłady posadzkowe chronić przed zbyt szybkim przesychaniem unikając przeciągów, wysokiej temperatury powietrza powyżej +25°C, silnego nasłonecznienia, zbyt niskiej wilgotności powietrza itp.

Po 7 dniach od wykonania podkładu można mocować płytki ceramiczne zaprawami FAST lub wylewać zaprawy samopoziomujące FAST. W przypadku podkładów grzejnych ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po 28 dniach od wykonania podkładu, stopniowo zwiększając temperaturę aż do osiągnięcia max. temp. roboczej, którą należy utrzymać 3 dni. Następnie można stopniowo zmniejszać temperaturę, lecz nie szybciej niż 10°C na dzień.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST ZP wynosi około 2 kg / m² na 1mm grubości warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami i środkami modyfikującymi

Proporcje mieszanki

około 3,0 do 3,5 litra wody na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 30 min.
Czas zużycia
60 min.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Grubość warstwy
od 25 mm
do 60 mm
Ruch pieszy
po min. 48 godz.
Klasa reakcji na ogień
A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
20,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
4,0 MPa
Możliwość układania płytek
po około 14-28 dni godz.

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50