Produkty

Produkty

FAST SPEEDER

Środek przyspieszający wiązanie farb i tynków dyspersyjnych w trudnych warunkach atmosferycznych

Zastosowanie

FAST SPEEDER jest skutecznym środkiem przyspieszającym proces wiązania farb i tynków dyspersyjnych (akrylowych, siloksanowych i silikonowych) stosowanych w systemach ETICS w warunkach podwyższonej wilgotności względnej powietrza, powyżej 75% oraz obniżonej temperatury, chroniącym ich powłokę przed uszkodzeniem (wymyciem) podczas deszczu, w początkowym etapie schnięcia.

Właściwości

FAST SPEEDER charakteryzuje się wysoką skutecznością działania pozwalającą na prowadzenie prac elewacyjnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych panujących jesienią i zimą, przy wysokiej wilgotności powietrza, przy temperaturach powyżej +5st. C. Kombinacja specjalnie dobranych składników pozwala na stworzenie w trakcie wiązania farb lub tynków cienkiej, ochronnej błony chroniącej je w trakcie schnięcia przed opadami atmosferycznymi, które mogą uszkodzić ich powłokę. Zastosowanie środka FAST nie ma wpływu na kolor. Nie obniża parametrów wytrzymałościowych produktu.

 

Opakowanie

pojemnik - 0.3 litr

pojemnik - 5.1 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod farbę elewacyjną lub tynk cienkowarstwowy.

Przygotowanie i sposób użycia

Preparat FAST SPEEDER występuje w postaci gotowej i należy go dodać do farby lub tynku bezpośrednio przed ich użyciem. Preparatu nie rozcieńczać.

Zużycie

Zalecane dawki produktu są uzależnione od panujących w trakcie prac warunków atmosferycznych tj. temperatury i wilgotności względnej powietrza.
Dozowanie:
» dla temp. od 10°C do 15°C: 1% 150ml/15kg tynku i 100ml/10l farby
» dla temp. od 5°C do 10°C: 1,5% 225ml/15kg tynku i 150ml/10l farby

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

bezbarwna, lekko żółtawa gęsta ciecz o intensywnym zapachu

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +15 st. C

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy w temperaturze ok. 20°C. Produkt wrażliwy na temp. poniżej 5°C i powyżej 40°C


Działa drażniąco na skórę i oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się po poradę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się po poradę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.