Produkty

Produkty

FAST MINI-LEVEL

Posadzka samopoziomująca od 2-20mm klasy CT-C25-F7-A22

Zastosowanie

FAST MINI-LEVEL jest przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych wylewek wyrównujących o grubości od 2 do 20mm na podłożach betonowych, cementowych (z ogrzewaniem podłogowym lub bez) i anhydrytowych przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych, takich jak: płytki i wykładziny PCW, parkiet, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, płytki ceramiczne i inne. Może być stosowana wewnątrz budynków, w takich pomieszczeniach jak: pokoje mieszkalne, korytarze, biura, salony, poczekalnie, magazyny, warsztaty, pomieszczenia gospodarcze jak również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak łazienki domowe.

Właściwości

FAST MINI-LEVEL jest samopoziomującą posadzką opartą na suchej mieszance cementu portlandzkiego i glinowego, piasku, dodatków oraz domieszek. Po zarobieniu wodą tworzy łatwo rozprowadzającą się masę samorozlewną. Może być wylewana ręcznie lub maszynowo. Po całkowitym związaniu jest odporna na ścieranie oraz wysokie obciążenia.

Opakowanie

worek - 25 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych

Europejskie Oceny Techniczne ETA

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność posadzki tj. tłuszczu, pyłu, bitumów itp).

  • jastrych cementowy (po upływie minimum 28 dni od położenia i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • beton (po upływie minimum 3 miesięcy od położenia i wilgotności nie wyższej niż 4%)
  • jastrychy anhydrytowe (wilgotność nie wyższa niż 0,5%)
  • dodatkowo przeszlifowane i odkurzone

Należy usunąć warstwy kruche i łuszczące, resztki powłok malarskich i klejów. Spękania poszerzyć, odkurzyć i zagruntować FAST GRUNT U, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą FAST SUPER. Podłoża słabe należy wzmocnić preparatem gruntującym FAST GRUNT G. Niewielkie spękania podłoża oraz miejsca narażone na koncentrację naprężeń należy dodatkowo wzmocnić, stosując zbrojenie z siatki z włókna szklanego. Zawsze należy wykonać dylatacje brzegowe (przykleić do ścian paski styropianu lub gąbki).

 

Przygotowanie i sposób użycia

Przed wylewaniem masy należy ustalić wstępny poziom grubości warstwy, w zależności od występujących nierówności podłoża (odnosimy się do najniższego punktu i wylewka musi przynajmniej na 2 mm zakryć punkt najwyższy). Niwelację możemy przeprowadzić dowolnym znanym sposobem np. za pomocą niwelatora i łaty lub z wykorzystaniem zwykłej, w miarę długiej poziomicy. Przydatne na tym etapie robót są przenośne repery, które zdecydowanie ułatwiają i przyśpieszają prace. Przy względnie równej powierzchni i spodziewanych minimalnych grubościach wylewki, posadzki można wylewać bezpośrednio z pominięciem w/w czynności.

Zawartość worka wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z około 5 L chłodnej, czystej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut ponownie wymieszać. Gotową porcję FAST MINI-LEVEL wylewać na podłoże w jednej warstwie, rozprowadzając długą stalową pacą lub listwą zgarniającą poczynając od jednej ze ścian i stopniowo przesuwając w kierunku wyjścia. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Przerwy w wylewaniu posadzki nie powinny być dłuższe niż 20 min. Ruch pieszy dopuszcza się po 6 godzinach. Po 7 dniach na powierzchni posadzki można układać wykładziny PCW, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, pod warunkiem, że wilgotność posadzki nie przekracza 2,5%. Płytki ceramiczne i inne wykładziny można przyklejać już po dwóch dniach. Przedozowanie wody zmienia parametry posadzki i może być przyczyną jej spękania. Niedokładne zagruntowanie i odpowietrzenie może spowodować pojawienie się pęcherzyków powietrza na jej powierzchni.

Narzędzia: mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, wałek kolczasty, podeszwy z kolcami, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody. Narzędzia należy myć zimną wodą bezpośrednio po użyciu. Zalecenia wykonawcze: Przestrzegać odpowiedniej temperatury podłoża i powietrza podczas prac jak również podczas schnięcia posadzki tj: +5°C do +25°C.

  • Bezwzględnie unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz nagrzewania punktowego pomieszczeń.
  • Podczas wylewania posadzki nie należy uruchamiać urządzeń klimatyzacyjnych oraz ogrzewania podłogowego
  • Do przygotowywania zapraw samopoziomujących należy stosować wyłącznie czystą wodę w ilości podanej na opakowaniu. Przedozowanie wody może doprowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych gotowej posadzki oraz spowodować nadmierny skurcz będący przyczyną spękań.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST MINI-LEVEL wynosi około 1.5 kg / m² na 1mm grubości warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

cementy: portlandzki i glinowy, wypełniacze mineralne, modyfikatory

Proporcje mieszanki

około 5,0 litrów wody na 25 kg suchej masy

Gęstość nasypowa
powyżej 1,3 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas zużycia
do 30 min.
Przyczepność do betonu
min. 2,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Ruch pieszy
po min. 6 godz.
Skurcz liniowy
0,1% %
Klasa reakcji na ogień
A1fl
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
25,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
7,0 MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50