Produkty

Produkty

FAST IMPREGO

Silikonowy preparat impregnujący

Zastosowanie

FAST IMPREGO jest przeznaczony do impregnacji nasiąkliwych podłoży elementów budowlanych, takich jak: kamień, cegła, tynki tradycyjne, a także tynków mineralnych oraz tynków imitujących beton architektoniczny i trawertyn. Idealny na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, okładziny z kamienia, betonu i lastriko oraz dekoracyjne elementy gipsowe, mineralne powłoki malarskie, mury z cegieł ceramicznych licowych, klinkierowych, silikatowych, dachówek ceramicznych i cementowych, płyt cementowo-włóknowych itp.

Właściwości

FAST IMPREGO to wysokiej jakości wodny środek impregnujący oparty na dyspersji silikonowej, do impregnacji nasiąkliwych podłoży budowlanych. Po wyschnięciu tworzy na powierzchni materiału paroprzepuszczalną strefę redukującą nasiąkliwość, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mrozowymi i wywołanymi krystalizacją soli. Dzięki temu materiał uzyskuje wyższą ochronę przed zabrudzeniami oraz rozwojem agresji biologicznej.

Opakowanie

pojemnik - 1 litr

pojemnik - 5 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche, wolne od tłuszczu, sadzy, smarów, kurzu oraz wszelkich zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST IMPREGO można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, w dwóch warstwach, przy czym drugą warstwę nakładać po wstępnym przeschnięciu pierwszej -min. po 2 godzinach.
Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C, unikając silnego wiatru i nadmiernego nasłonecznienia. Elementy i powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy dokładnie osłonić. Ewentualne zabrudzenia impregnatem należy jak najszybciej zmyć wodą. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie muszą być chronione przed opadami deszczu do czasu ich wyschnięcia, tj. przez okres min. 4 godzin. Czas uzyskania pełnej ochrony przed działaniem wody to 7 dni od impregnacji.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST IMPREGO wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wodna dyspersja polimeru silikonowego

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Ilość warstw
1-2
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności na opakowaniu.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.