Produkty

Produkty

FAST Grunt SIL

silikonowy środek do gruntowania

Zastosowanie

FAST GRUNT SIL jest wysokiej jakości wodnym silikonowym środkiem przeznaczonym do gruntowania pod wyroby silikonowe nakładane na podłoża mocno chłonne. Jest niepigmentowanym głęboko penetrującym środkiem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.

Właściwości

FAST GRUNT SIL oparty na emulsji silikonowej, głęboko penetruje w podłoże mineralne, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Dzięki temu następuje ograniczenie niebezpieczeństwa rozwoju mikroorganizmów takich jak glony i grzyby.

Opakowanie

pojemnik - 5 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowane FAST GRUNT SIL powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń, szczególnie tłustych.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST GRUNT SIL nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, jednokrotnie lub dwukrotnie zależnie od chłonności i struktury podłoża. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +8°C, unikać nakładania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. Czyszczenie narzędzi: należy umyć wodą natychmiast po użyciu

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt SIL wynosi od 0.05 do 0.25 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wodna emulsja siloksaonowa

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia
od godz.
do 2 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 8 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,01 m

Przechowywanie i uwagi

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.