Produkty

Produkty

FAST A1

Śnieżnobiała masa szpachlowa -Typ 2A

Zastosowanie

FAST A1 jest gotową akrylową masą szpachlową przeznaczoną do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na wysezonowanych wyprawach tynkarskich cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach GK, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

FAST A1  jest gotową masą szpachlową opartą na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów poprawiających plastyczność i łatwość nakładania. Podczas wiązania nie podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać. Charakteryzuje się wydłużonym czasem obróbki oraz śnieżną bielą, która znacznie ogranicza zużycie farby podczas malowania. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie.

 

Opakowanie

FAST A1 - 5 kg

FAST A1 - 9 kg

FAST A1 - 19 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed aplikacją FAST A1 powinno być odpowiednio wysezonowane oraz wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń- kurzu, brudu i tłuszczu zmniejszających przyczepność. Powierzchnia powinna być mocna i oczyszczona ze starych, odstających resztek powłok malarskich. Jeżeli występuje potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża należy zastosować preparat gruntujący FAST GRUNT U.
Nie nakładać na farby kredowe.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej FAST A1  zawartość opakowania należy wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła lub ręcznie za pomocą kielni w celu wyrównania konsystencji. W razie potrzeby dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilości wody, max do 2%.

Aplikacja masy szpachlowej 

Nakładanie wałkiem

Stosować wałki z runem wykonanym z włókien syntetycznych poliamidowych lub poliakrylowych o minimalnej długości 11 mm. Po naniesieniu gładzi wygładzić ją przy użyciu pacy stalowej.

Nakładanie za pomocą pacy stalowej

FAST A1 nakładamy równomiernie na podłoże przy zachowaniu grubości warstwy ok. 1mm. Drugą warstwę możemy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po wyschnięciu drugiej warstwy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niewykorzystana masa szpachlowa szczelnie zamknięta pozostaje gotowa do użytku przez dłuższy czas. Po pracy użyte narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie.

Aplikacja mechaniczna

  • Do aplikacji mechanicznej rekomendujemy urządzenia do szpachlowania firmy WAGNER (PS 3.39, HC 950E, PC HP 30)
  • Dysza 531 do 535 w zależności od potrzebnej grubości nałożenia
  • Ciśnienie minimum 220 bar
  • Nie ma potrzeby dodatkowego rozcieńczania produktu

UWAGA

W przypadku stosowania urządzeń hydrodynamicznych przed aplikacją należy bezwzględnie zdemontować wszystkie filtry na urządzeniu.

 

 

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST A1 wynosi około 1.5 kg / m².
Średnie zużycie dla jednej warstwy o grubości 1,0 mm

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących.

Gęstość
około 1,8 kg/dm3
Czas schnięcia
od 8 godz.
do 12 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Max. grubość jednej warstwy
do 1 mm

Przechowywanie i uwagi

Masę szpachlową FAST A1 należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.


Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera masę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50