Produkty

Regulaminy

Promocja WYKAŃCZASZ-ZGARNIASZ - regulamin

Promocja WYKAŃCZASZ-ZGARNIASZ - regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „WYKAŃCZASZ-ZGARNIASZ 2023" zwanej dalej „Promocją”, jest FAST spółka z o.o. w Zielonej Górze przy ul Foluszowej 112, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020621 posiadająca numer NIP: 929-011-32-71, posiadająca numer REGON: 970019505 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i następnych kodeksu cywilnego.

1.3. Promocja jest organizowana w okresie od 24 listopada 2023 r. do 7 grudnia 2023 r. z wyłączeniem niedziel.

1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie łączy się z innym promocjami organizowanymi przez Organizatora.

1.5. Celem Promocji jest promocja Organizatora i produktów z jego oferty, jak również zwiększenie sprzedaży tych produktów.

1.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub zakupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1. Przedmiotem promocji jest możliwość zakupu za cenę 1 zł znajdującego się w ofercie Organizatora Produktu Promocyjnego - kurtki wodoodpornej, czapeczki moro, koszulki polo albo pasa monterskiego przy zakupie produktów z kategorii materiałów wykończeniowych – to jest farb wewnętrznych, gładzi oraz gruntów za łączną cenę nie niższą niż 500 zł.

2.2. W przypadku jednorazowego zakupu produktów za łączną cenę stanowiącą wielokrotność kwoty 500 zł uczestnik promocji jest uprawniony do wielokrotnego skorzystania z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego.

2.3. Promocja ma zastosowanie jedynie w przypadku zakupu w siedzibie Organizatora, to jest w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112.

2.4. Liczba egzemplarzy Produktów promocyjnych dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. Informacja o dostępności Produktu promocyjnego udostępniana jest w siedzibie Organizatora.

2.5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski.


III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem „Promocja – reklamacja”) na adres Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

3.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku Uczestników, o których mowa w ppkt 2.1. – nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również nazwę i adres sklepu, w którym Uczestnik jest zatrudniony lub którego jest właścicielem. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.2. Udział w Promocji jest dobrowolny; wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.