Produkty

Produkty

FAST Specjal W-ZIMA

zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki

Zastosowanie

Zaprawa FAST SPECJAL W służy do przyklejania lameli i płyt z wełny mineralnej na podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków systemem ETICS FAST W.

Właściwości

FAST SPECJAL W jest cementowo-polimerową zaprawą, wodo- i mrozoodporną, charakteryzującą się zwiększoną paroprzepuszczalnością i wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Specjalnie przygotowana receptura kleju umożliwia jego stosowanie w obniżonych temperaturach już od 0°C. Dzięki przyspieszonemu wiązaniu świeżo nałożony klej już po 8 godzinach uzyskuje odporność na spadek temperatury do - 5st.C. Cechuje ją wysoka elastyczność i przyczepność do praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego.

Przygotowanie podłoża

Mocowanie płyt z wełny:

Podłoża powinny być suche, mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. resztki starych, luźno przylegających farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Większe nierówności lub wgłębienia należy zniwelować przy pomocy zaprawy tynkarskiej lub wyrównującej. Pylące, osypujące się podłoża należy wzmocnić za pomocą FAST GRUNT G. Mury wykonane z materiałów silnie nasiąkliwych bezwzględnie gruntować środkiem FAST GRUNT U.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy pamiętać o dokładnym zeszlifowaniu wszelkich nierówności powierzchni zamocowanych płyt przy pomocy specjalnej tarki lub papieru ściernego a następnie oczyszczeniu ich z luźnych cząstek i pyłu.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 6,5 litra wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania jednolitej masy. Następnie pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut.

Mocowanie płyt z wełny mineralnej:

Przed nałożeniem zaprawy klejącej należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu powierzchni klejonych  płyt z pyłu i luźnych cząstek oraz wstępnym ich zaszpachlowaniu przy pomocy pacy o gładkiej krawędzi. Następnie na tak przygotowane płyty możemy nakładać właściwą warstwę kleju na dwa sposoby. W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masę klejową można nałożyć na  płyty cienkowarstwowo za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 -10 mm. W przypadku muru nieotynkowanego zaprawę należy nakładać na płyty z wełny mineralnej metodą „obwodowo – punktową” tzn. przy pomocy kielni po obwodzie płyty pasmem o szerokości ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami w ilości 3-8 szt. Wielkość placka powinna być uzależniona od ich ilości. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Prawidłowo wykonane obwódki powinny być oddalone od krawędzi na tyle, aby po dociśnięciu płyty klej nie wychodził poza jej obrys. W przypadku płyt o uporządkowanym układzie (lamele) klej należy zawsze nanosić cienkowarstwowo. Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać ściśle jedna przy drugiej rozpoczynając od listwy cokołowej aż po dach z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. W przypadku konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia układu przy pomocy łączników mechanicznych ich montaż możemy rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Zawsze dokładną ich ilość, rodzaj oraz sposób rozmieszczenia powinien zakładać projekt docieplenia.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Odpowiednio przygotowaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej dla zwiększenia przyczepności do warstwy zbrojonej należy wstępnie przeszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej. Następnie nakładamy właściwą warstwę kleju o grubości około 3 mm i rozprowadzamy ją przy pomocy pacy  zębatej o wielkości zębów 10-12 mm. W środek tak przygotowanej  warstwy  wciskamy  siatkę z  włókna  szklanego  do całkowitego jej zatopienia. Prawidłowo zatopiona siatka nie powinna być widoczna w  licu warstwy i  jednocześnie stykać się z płytami wełny mineralnej. Prawidłowa grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3-5 mm.
Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia, opadów deszczu oraz wysokiej wilgotności powietrza.

Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o gr. około 1 mm do wyschniętej warstwy zbrojonej ze względu na jej słabą przyczepność (zbyt szybkie odparowanie  wody z doszpachlowanej warstwy może skutkować jej osłabieniem i ostatecznie odspojeniem od podłoża).

 

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Specjal W-ZIMA wynosi około 5 kg / m².
Minimalne zużycie

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

mineralna mieszanka cementowa z dodatkiem polimerów

Proporcje mieszanki

około 6,5 l wody na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,6 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 25 min.
Czas gotowości do pracy
od 2,5 godz.
do 3 godz.
Przyczepność do wełny zwykłej
min. 0,08 (naruszenie w materiale termoizolacyjnym) MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać