Produkty

Produkty

FAST SILIKON

farba silikonowa do malowania elewacji

Zastosowanie

FAST SILIKON jest wysokiej jakości wodną matową farbą silikonową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań na zewnątrz budynku na wszelkich podłożach budowlanych, takich jak: tynk cementowo wapienny, cementowy i akrylowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp. Jest składnikiem systemu ociepleń na ETICS FAST S i FAST W.

Właściwości

FAST SILIKON oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Farba FAST SILIKON posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką zdolność krycia i wysoki stopień bieli. Wodna dyspersję silikonowa, będąca podstawowym spoiwem w farbie FAST SILIKON sprawia, że powłoka posiada również wysoką hydrofobowość i odporność na zabrudzenia. Możliwość kolorowania wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować środkiem FAST GRUNT SIL jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Farbę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 14 dni od wykonania),
 • cienkowarstwowy tynk dyspersyjny (po upływie minimum 7 dni od wykonania),
 • stare tynki cienkowarstwowe - dokładnie oczyszczone i zagruntowane preparatem FAST GRUNT G, zaleca się wykonanie testów nośności (przyczepności) przed ropoczęciem malowania.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 2% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe  po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 • Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.
 • Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

 • średnica dyszy 519-521
 • ciśnienie 190-220 bar
 • filtr mesh 50
 • rozcieńczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST SILIKON wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².
Zużycie dotyczy jednej warstwy.

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wodna dyspersja żywic silikonowych oraz akrylowych  z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,6 kg/dm3
Czas schnięcia
od 2 godz.
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 6 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,14 m
Nasiąkliwość w24
kg/m2
0,1 [W3] kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50.