Produkty

Produkty

FAST SILIKON WOOD BOARD

Bejca transparentna

Zastosowanie

FAST SILIKON WOOD BOARD jest wysokiej jakości bejcą transparentną, przeznaczoną do wykonania ozdobnej powłoki imitującej naturalny kolor drewna na podłożu wykonanym z wystylizowanej masy szpachlowej FAST MS w systemach elewacyjnych ETICS FAST S i FAST W. 

Właściwości

FAST SILIKON WOOD BOARD jest bejcą transparentną opartą na wodnej dyspersji żywicy syntetycznej, o wysokiej odporności na działanie wilgoci, a  jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Posiada wysoką odporność na  zabrudzenia oraz warunki atmosferyczne. Gwarantuje trwały efekt drewna oraz wysoką stabilność koloru bez uciążliwej pielęgnacji. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej bejcą.
Dostępna w 9 kolorach: Sosna, Mahoń, Teak, Sosna nordycka, Rustykalna biel, Sekwoja, Dąb, Orzech włoski, Palisander.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Minimalny okres sezonowania odciśniętej masy szpachlowej FAST MS wynosi 7 dni.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST SILIKON WOOD BOARD bejca jest dostarczana w gotowej postaci i niedopuszczalne jest jej rozcieńczanie. Przed użyciem wymagane jest dokładne wymieszanie produktu przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Bejcę można aplikować przy użyciu pędzla, wałka, lub gąbki w jednej lub dwóch warstwach, w zależności od oczekiwanego efektu. Bejcę należy nakładać jednolitą, cienką warstwą, w kierunku odciśniętych słojów uformowanej deski. Podczas malowania należy przestrzegać ciągłości warstwy, unikać przerw oraz zacieków wynikających z nadmiaru bejcy. W trakcie malowania i wysychania bejcy przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin.

UWAGA

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe  po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Do uzyskania maksymalnej odporności na czynniki atmosferyczne farba powinna być nałożona w dwóch warstwach.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

  • Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
  • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z bejcą uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
  • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić powłokę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.
  • Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST SILIKON WOOD BOARD wynosi od 0.08 do 0.12 l / m².
Zużycie podane przy jednej warstwie.

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wodna dyspersja żywicy syntetycznej z dodatkiem pigmentów

Gęstość
około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia
od godz.
do 2 godz godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO dla produktu
II A/a FW g/l
II/A/c FZ 40 g/l
maks. w gotowym 23,5 g/l

Przechowywanie i uwagi

FAST SILIKON WOOD BOARD należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50