Produkty

Produkty

FAST SI-SI

farba siloksanowa elewacyjna o wysokiej odporności na zabrudzenia

Zastosowanie

FAST SI-SI jest wysokiej jakości wodną matową farbą siloksanową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań na wszelkiego rodzaju podłożach budowlanych takich jak: tynk cementowo-wapienny, cementowy, polmierowo-mineralny, dyspersyjny, beton, piaskowiec, cegła itp. Nadaje się wyłącznie na zewnątrz budynków.

Właściwości

FAST SI-SI oparty jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem. FAST SI-SI zawiera wodną emulsję siloksanową, co sprawia że powłoka posiada efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obniżając znacznie jej zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi.

Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Podłoża osypujące się zmyć, a następnie nałożyć koncentrat gruntując FAST GRUNT G. Podłoża chłonne, należy bezwzględnie gruntować FAST GRUNT U.

Farbę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 28 dni od wykonania),
 • cienkowarstwowy tynk dyspersyjny (po upływie minimum 7 dni od wykonania),
 • stare tynki cienkowarstwowe - dokładnie oczyszczone i zagruntowane preparatem FAST GRUNT G, zaleca się wykonanie testów nośności (przyczepności) przed rozpoczęciem malowania
 • warstwa zbrojona w systemie garażowym FAST W-G

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT W.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST SI-SI jest dostarczana w gotowej postaci, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje możliwość rozcieńczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 2%. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można aplikować wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe  po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 • Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.
 • Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

 • średnica dyszy 519-521
 • ciśnienie 190-220 bar
 • filtr mesh 50
 • rozcieńczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST SI-SI wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

wodna dyspersja akrylowa-styrenowa oraz emulsja siloksanowa z wypełniaczami i pigmentami

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia
od 2 godz.
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 4 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,14 m
Nasiąkliwość w24
kg/m2
0,1 [W3] kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50