Produkty

Produkty

FAST Grunt S-T

Wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe na bazie szkła wodnego

Zastosowanie

FAST GRUNT S-T to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować wyłącznie na zewnątrz budynku. FAST GRUNT S-T jest składnikiem systemu ociepleń FAST S oraz FAST W.

Właściwości

FAST GRUNT S-T pod tynki charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporny na działanie alkaliów. Dostępny w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM.

Opakowanie

wiaderko - 6.4 kg

wiaderko - 16 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W przypadku słabych, bardzo nasiąkliwych lub osypujących się powierzchni podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT S do rozcieńczania farb.

Przygotowanie i sposób użycia

Na wcześniej przygotowaną, zgruntowaną i suchą powierzchnię FAST GRUNT S-T pod tynki należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Dopuszcza się jego rozcieńczanie niewielką ilością wody (max. do 5%). Prace prowadzić w temperaturze +8°C do +25°C. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt S-T wynosi około 0.35 kg / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

wodna dyspersja szkła potasowego i żywic akrylowych

Gęstość
około 1,6 kg/dm3
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO dla produktu
II A/a FW g/l
II/A/c FZ 40 g/l
maks. w gotowym 40 g/l

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy.