Produkty

Produkty

FAST Grunt M

wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe i silikonowe.

Zastosowanie

FAST GRUNT M to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe i silikonowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Właściwości

FAST GRUNT M charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporny na działanie alkaliów. Składnik w systemach ociepleń FAST. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM.

Opakowanie

wiaderko - 6.4 kg

wiaderko - 16 kg

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT M może być stosowany na podłoża suche, oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich. W przypadku słabych i bardzo nasiąkliwych powierzchni przed zastosowaniem FAST GRUNT M podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G. Pod tynki barwione w masie zaleca się stosowanie wyprawy gruntującej w odcieniu zbliżonym do koloru tynku.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST GRUNT M występuje w postaci gotowej, dopuszcza się jego rozcieńczania niewielką ilością wody (max. do 5%). Na wcześniej przygotowaną, zagruntowaną i suchą powierzchnię można go nakładać za pomocą pędzla lub wałka w temperaturze +5°C do +25°C. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt M wynosi około 0.35 kg / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

dyspersja żywicy akrylowej z wypełniaczami mineralnymi

Gęstość
około 1,7 kg/dm3
Czas schnięcia
od do 24 godz.
do godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy.