Produkty

Produkty

FAST F-S

farba silikatowa do malowania elewacji budynków

Zastosowanie

Farba silikatowa FAST F-S przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Właściwości

FAST F-S jest dobrze kryjącą, matową farbą na bazie potasowego szkła wodnego. Posiada doskonałą paroprzepuszczalność, jest zahydrofobizowana oraz odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Może być stosowana wyłącznie na zewnątrz budynku. Farba reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Możliwość kolorowania według FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Każde podłoże należy bezwzględnie zagruntować preparatem silikatowym FAST GRUNT S w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża.

Farbę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 14 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 3 dni od wykonania).

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F.

Przygotowanie i sposób użycia

Farba FAST F-S dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby FAST F-S. Malować dwukrotnie, wałkiem lub pędzlem. Farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać gruntu FAST GRUNT S w ilości max. 2% (w stosunku objętościowym). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas wysychania jednej warstwy farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od około 2 do 6 godzin. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 • Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
 • Zawartość potasowego szkła wodnego w farbie wymaga zabezpieczenia przed pracą wszelkich elementów wrażliwych na wysoką alkaliczność takich jak: szkło, PCV, metal i drewno.
 • Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi. Zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza panujące zarówno podczas aplikacji farby oraz jej schnięcia mogą znacznie wydłużyć wiązanie spoiwa, zwiększając w ten sposób ryzyko powstanie trwałych wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

 • średnica dyszy 519-521
 • ciśnienie 190-220 bar
 • filtr mesh 50
 • rozcieńczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST F-S wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².
Zużycie do tyczy jednej warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

potasowe szkło wodne oraz dyspersja akrylowo-styrenowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia
od 2 godz.
do 6 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 8 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,14 m
Nasiąkliwość w24
0,1 kg/m2
0,5 [W2] kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50