Produkty

Produkty

FAST Baranek S

cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu

Zastosowanie

FAST BARANEK S służy do wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń ETICS FAST S oraz FAST W).

Właściwości

FAST BARANEK S jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonu dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w bogatej palecie kolorów FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

Opakowanie

wiaderko - 15 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu wzmocnienia słabego podłoża przed wyprawą gruntującą trzeba zastosować odpowiedni grunt na bazie szkła wodnego. Zawsze w celu wyrównania chłonności i zwiększenia przyczepności stosować FAST GRUNT S-T.

Masę tynkarską można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT S-T
  • beton (po upływie minimum 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT S-T
  • warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, na zaprawie FAST SPECJAL W i zagruntowana FAST GRUNT S-T  powyżej 3 dni od wykonania

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie FAST GRUNT S w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastykowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Istnieje również możliwość nakładania tego tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji. Szczegóły dotyczące dokładnej technologii dostępne są na stronie www.fast.zgora.pl lub u przedstawicieli technicznych.

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.  Bezwzględnie stosować siatki osłonowe na rusztowaniach do momentu wyschnięcia tynku. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Zużycie

Zużycie zależy od granulacji tynku: 

APLIKACJA RĘCZNA:  1mm ok. 1,7kg/m2; 1,5mm ok. 2,5kg/m2; 2,0mm ok.  3,2kg/m2

APLIKACJA MECHANICZNA: 1mm ok. 1,3kg/m2; 1,5mm ok. 1,8kg/m2; 2,0mm ok. 2,4kg/m2

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami

Gęstość
około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty pracy
około 20 min.
Czas schnięcia
od 12 godz.
do 48 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od +8 st. C
do +25 st. C
Nasiąkliwość w24
0,1 kg/m2
0,5 kg/m2
Przyczepność do betonu
min. 0,5 MPa
Przepuszczalność pary wodnej µ
[V2]

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylanai mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy