Produkty

Aktualności

WEBINAR Poznajmy się - konkurs

WEBINAR Poznajmy się - konkurs

Regulamin konkursu „POZNAJMY SIĘ – WEBINAR”

 

§ 1 Zasady ogólne

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizatorem konkursu jest firma P. W. FAST Sp. Z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielone Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020621.

2. Konkurs o nazwie „POZNAJMY SIĘ – WEBINAR” (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs jest przeprowadzany w dniu 07.03.2023 r. – ogłoszenie wyników odbędzie się w dn. 07.03.2023 r.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 7, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki Regulaminu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

§ 2 Udział w konkursie

 

1. Konkurs prowadzony jest w trakcie webinaru i skierowany do uczestników webinaru w dniu 7.03.2023 r.

2. Konkurs Odbywa się w dniu 70.3.2023 r. w trakcie webinaru, w którym udział bierze Uczestnik.

 3.Celem konkursu jest wyłonienie 3 Laureatów, którzy najlepiej wykonają zadanie konkursowe.

4. Zadaniem konkursowym jest najszybsze udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez eksperta. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez jej napisanie w oknie czatu, dostępnego podczas webinaru.

5. Podczas konkursu zostaną podane 3 zadania konkursowe, dla każdego zostanie wyłoniony jeden Laureat.

6. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, zatem w momencie wybrania go na Laureata w związku z najlepszym wykonaniem zadania konkursowego, zostaje wykluczony z rywalizacji o nagrody w pozostałych zadaniach konkursowych.

7. Oceny poprawności odpowiedzi oraz wyboru Laureatów poszczególnych zadań konkursowych, dokona komisja konkursowa, składająca się z prowadzącego oraz pracownika Organizatora.

8. Komisja ogłosi Laureatów w trakcie trwania webinaru w dn 7.03.2023 r. 

§ 3 Nagrody:

1. Każdy z 3 Laureatów otrzyma od Organizatora gadżety i ubrania robocze firmy P.W. FAST o wartości od 100 do 150 zł.

 

§ 4 Odbiór nagrody i podatek

 

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 3. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.

 

§ 5 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest P. W. FAST Sp. Z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem iod@fast.zgora.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Regulamin konkursu „POZNAJMY SIĘ – WEBINAR” KONKURS” | P. W. FAST Sp. Z o.o.

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane: 

a. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców, obsługi reklamacji oraz przekazania nagród konkursowych, na podstawie zgody Uczestnika. Administrator może przetwarzać też dane Laureatów w celu wywiązania się z obowiązków podatnika podatku od nagród, w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

4. Odbiorcami danych Uczestników mogą być: 

a. podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, 

b. podmioty archiwizujące i niszczące dokumenty,

c. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, 

d. firmy doradcze lub kancelarie prawne.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego, przez 5 kolejnych lat, po roku zakończenia konkursu. 


 

6. Uczestnikom przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych osobowych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia. Wycofanie zgody oznacza zrezygnowanie z udziału w konkursie, a w przypadku przyznania nagrody – z jej przepadkiem,

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


7. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w Konkursie.


 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Prawa autorskie majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatora. Organizator ma prawo i obowiązek oznaczania prac danymi ich autorów. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom, celem zorganizowania wystawy tematycznej.