Produkty

Produkty

FAST ZT

Remontowo - wykończeniowa zaprawa tynkarska

Zastosowanie

Zaprawa FAST ZT jest gotową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo - wykończeniowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana do wykonywania obrzutki pod tynki oraz narzutu dla tynków.

Właściwości

FAST ZT jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Uniwersalna zaprawa tynkarska FAST ZT może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa ta jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

Opakowanie

worek - 25 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych

Europejskie Oceny Techniczne ETA

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Zaprawa tynkarska FAST ZT może być stosowana na podłożach wykonanych z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, płyt wiórowo–cementowych, a także może być nakładana na powierzchniach gipsowych i gipsowo-betonowych. Podłoża powinny być wolne od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy, resztki starych farb itp. Z podłoża należy usunąć wszystkie stare, osypujące się warstwy, mogące osłabić przyczepność zaprawy. Przed rozpoczęciem nakładania tynku, powierzchnie należy zwilżyć wodą.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 4 litrów czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, zbierając ewentualny nadmiar zaprawy pacą styropianową lub drewnianą. Zacieranie tynku należy wykonać przed zbytnim przesuszeniem tynku. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST ZT wynosi od 1.5 do 2 kg / m² na 1mm grubości warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

sucha mieszanka składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających

Proporcje mieszanki

około 4 l wody na 25 kg suchej zaprawy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Czas roboczy zaprawy
około 2 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Grubość warstwy
od 5 mm
do 30 mm
Klasa reakcji na ogień
A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
1,5 MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50