Produkty

Produkty

FAST ZM

Uniwersalna zaprawa murarska

Zastosowanie

Zaprawa FAST ZM jest gotową zaprawą murarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych – przede wszystkim murowania ścian z cegieł i pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest niezastąpiona przy pracach remontowych, oszczędza czas niezbędny do przygotowania zaprawy z osobnych składników. Do murowania bloczków gazobetonowych zaleca się stosowanie zaprawy FAST GB1.

Właściwości

FAST ZM jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków plastyfikujących. Uniwersalna zaprawa murarska FAST ZM dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Łatwa w stosowaniu, zapewnia jednakowe właściwości stosowania przez cały okres wykonywania prac remontowych. Zaprawę murarską FAST ZM charakteryzuje dobra przyczepność, wysoki stopień plastyczności oraz bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

Opakowanie

worek - 25 kg

Przygotowanie podłoża

Zaprawa murarska FAST ZM przeznaczona jest do wszystkich mineralnych, nośnych podłoży, wolnych od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy itd. Podłoża powinny być suche. Wszystkie stare, osypujące się warstwy podłoży należy usunąć.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 4,0 l czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę warstwy stawianego muru Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST ZM wynosi od 37 do 50 kg / m².
Zużycie dotyczy muru o grubości 12- 24cm

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

mieszanka cementowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych

Proporcje mieszanki

około 4 l wody na 25 kg suchej zaprawy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Czas roboczy zaprawy
około 2 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Grubość warstwy
od 5 mm
do 40 mm
Klasa reakcji na ogień
A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
M10 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
1,5 MPa

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50