Produkty

Produkty

FAST Grunt W

farba gruntująca pod powłoki malarskie, ograniczająca ryzyko powstawania wykwitów wapiennych na nowych podłożach mineralnych

Zastosowanie

Nowoczesna farba gruntująca przeznaczona do wykonywania kryjących podkładów na mineralnych podłożach zewnętrznych pod farby akrylowe, siloksanowe, silikatowe lub silikonowe. Może być stosowana na tynkach cementowych, cementowo- wapiennych, cienkowarstwowych mineralnych oraz dyspersyjnych w celu ograniczenia ryzyka powstawania wykwitów wapiennych.

Właściwości

Farba FAST GRUNT W jest gotowym do użycia środkiem gruntującym stosowanym w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wykwitów wapiennych na powłokach malarskich. Jest niepalna, wodorozcieńczalna, ekologiczna oraz paroprzepuszczalna. Zwiększa przyczepność kolejnych powłok malarskich.

Opakowanie

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. 

Farbę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 14 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
  • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ),
  • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 3 dni od wykonania).

Przygotowanie i sposób użycia

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Zaleca się stosować produkt bez rozcieńczenia. W razie konieczności dopuszczalne jest dodanie max. do 3% wody. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt W wynosi od 0.1 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja styrenowo-akrylowa, wypełniacze mineralne i dodatki

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 4 godz.
Czas wiązania
24 godziny
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od  +5°C  do +25°C. Okres przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy.