Produkty

Produkty

FAST Grunt F

Akrylowa farba podkładowa

Zastosowanie

FAST GRUNT F jest akrylową farbą podkładową przeznaczoną do wykonywania podkładowych powłok malarskich na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się idealnie jako podkład pod ciemne, intensywne kolory farb oraz przy przemalowywaniu ciemnych podłoży na jasne.

Właściwości

FAST GRUNT F jest ekologiczną farbą podkładową wyrównującą chłonność podłoża oraz poprawiającą przyczepność kolejnych powłok malarskich. Posiada dobre właściwości kryjące i wypełniające, zwiększając wydajność farb nawierzchniowych. Ma łagodny zapach i wysoką wydajność. Można ją barwić na pastelowe kolory wg palety kolorów FAST.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoża osypujące się zmyć, a następnie zagruntować głęboko penetrującym koncentratem FAST GRUNT G.

Farbę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
  • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
  • podłoża gipsowe (po upływie powyżej 14 dni i wilgotność poniżej 1%).

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. FAST GRUNT F można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą maksymalnie do 5%. Czas wysychania farby w normalnych warunkach wynosi około 2 godziny. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po około 4-6 godzinach. Temperatura otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Aplikacja mechaniczna

Produkt może być aplikowany za pomocą urządzeń tłokowych hydrodynamicznych.

Rekomendowane urządzenia do aplikacji firmy WAGNER od PS 20/3.21 w górę.

Parametry natrysku:

  • dysza 519
  • ciśnienie 150 bar
  • zaleca się rozcieńczyć farbę 5% wody
  • w pistolecie najlepiej zastosować filtr paluszkowy 30 mesh (kolor zielony).

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Grunt F wynosi od 0.1 do 0.14 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja syntetyczna z dodatkiem wypełniaczy  i pigmentów

Czas schnięcia
od godz.
do 2 godz.
Gęstość
około 1,4 kg/dm3

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA!

W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy.