Produkty

Produkty

FAST GB1

Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

Zastosowanie

FAST GB1 dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścian i ścianek z bloczków z betonu komórkowego i silikatów.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST GB1 jest wodo- i mrozoodporną cienkowarstwową zaprawą cementowo–polimerową klasy M10 charakteryzującą się dużą przyczepnością i łatwością klejenia wszelkich elementów z betonu komórkowego i cegły silikatowej. Występuje w dwóch wersjach w kolorze szarym i białym.

Opakowanie

worek - 25 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Oceny Techniczne ETA

Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie klejonych bloczków powinny być dokładnie oczyszczone z kurzu i pyłu oraz innych zanieczyszczeń, które mogły by zmniejszyć przyczepność zaprawy klejącej i uniemożliwić wykonanie cienkiej, równomiernej spoiny. Jeżeli występuje potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża, należy zastosować środek gruntujący FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 4,5 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy wolnej od grudek (zaleca się stosowanie mieszadła wolnoobrotowego). Następnie pozostawić na około 5 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę nakładamy na bloczek kielnią o brzegach prostych lub ząbkowanych i od razu korygujemy we właściwym położeniu. Czas korekcji max. do 10 minut. Po ułożeniu bloczek dobijamy za pomocą gumowego młotka. Wyciśnięty nadmiar zaprawy należy delikatnie zebrać kielnią (nie rozmazywać na bocznej powierzchni gazobetonu).

 

 

 

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST GB1 wynosi od 3.5 do 10.5 kg / m² na warstwę.
Podane zużycie dotyczy warstwy o grubości 2,5mm i odnosi się kolejno dla bloczków o grubości 12cm, oraz dla bloczków o grubości 36cm

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

sucha mieszanka cementowo-polimerowa, wzmocniona włóknami z dodatkiem plastyfikatorów

Proporcje mieszanki

około 4,5 l wody na 25 kg suchej masy

Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą
około 1,8 kg/dm3
Czas gotowości do pracy
od godz.
do 3 godz.
Czas korygowania
około 10 min.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI
nie więcej niż 0,0002 %
Grubość warstwy
od 2 mm
do 10 mm
Klasa reakcji na ogień
A1
Przepuszczalność pary wodnej µ
15/35(wartość tabelaryczna)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
M10 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
min 0,3 MPa
Nasiąkliwość w24
0,4 kg/m2
kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Niebezpieczeństwo
Zawiera: Klinkier portlandzki
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50