Produkty

Produkty

FAST F-AW Extra Biała

farba dyspersyjna – wewnętrzna

Zastosowanie

FAST F–AW EXTRA BIAŁA jest lateksową farbą wewnętrzną przeznaczoną do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych i dyspersyjnych, płytach gipsowo-kartonowych, oraz na tapetach papierowych i z włókna szklanego.

Właściwości

FAST F–AW EXTRA BIAŁA jest ekologiczną farbą produkowaną na bazie kopolimerów syntetycznych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące. Matowa, odporna na zmywanie. Powłoka wykonana przy pomocy farby FAST F-AW EXTRA BIAŁA jest paroprzepuszczalna i posiada słaby zapach. Dzięki swoim właściwościom zapewnia pomieszczeniom przyjemny mikroklimat. FAST F-AW EXTRA BIAŁA charakteryzuje się śnieżną bielą i nadaje się doskonale do malowania sufitów i ścian.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Deklaracja zgodności

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoża osypujące się zmyć, a następnie zagruntować głęboko penetrującym koncentratem FAST GRUNT G. Płyty kartonowo–gipsowe oraz podłoża chłonne na bazie gipsu lub dolomitu należy bezwzględnie gruntować przy pomocy FAST GRUNT U. Farbę można stosować na podłoża:

  • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
  • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
  • podłoża gipsowe (wilgotność poniżej 1%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Farbę należy nakładać w dwóch warstwach. Produkt aplikować odpowiednim wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku. 

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu do malowania gładkich podłoży należy stosować wałki z runem z mikrofibry o wysokości włosia od 8-12 mm. Firma FAST do aplikacji swoich farb rekomenduje stosowanie narzędzi firmy ANZA oraz MOTIVE.

Temperatura otoczenia w trakcie robót, jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23:

  • średnica dyszy 517-519
  • ciśnienie 190-220 bar
  • filtr mesh 50
  • rozcieńczenie max. do 5% przy pierwszej warstwie

Uwaga: dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca się cedzenie farby przez sita malarskie

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe (odporność na szorowanie/zmywalność) po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST F-AW Extra Biała wynosi od 0.06 do 0.12 l / m².
Zużycie dotyczy jednej warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

kopolimery syntetyczne z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 - 4 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 3 (PN-EN 13300)

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Pozostałą ilość farby, która nie może być ponownie wykorzystana, bądź przechowywana nie należy wylewać do kanalizacji. Niezużytą farbę należy usunąć we właściwy sposób. Sprawdź w swoim otoczeniu czy znajduje się miejsce zbiórki dla odpadów z farb. 


Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50