Produkty

Produkty

FAST AQUADUO

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja, wodoodporna, na bazie cementu i żywicy syntetycznej

Zastosowanie

FAST AQUADUO przeznaczona jest do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych lub wodochronnych na wszelkich niezasolonych podłożach mineralnych tj. betonowych, jastrychach i tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych.

Dzięki swoim właściwościom nadaje się do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynku (ściany piwnic, fundamenty), basenów, tarasów, balkonów oraz wszelkich pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki, pralnie, kabiny prysznicowe, kuchnie itp. Bezpośrednio na niej można wykonywać posadzki, tynki oraz okładziny ceramiczne mocowane przy pomocy elastycznych zapraw klejowych FAST. Brak rozpuszczalników umożliwia bezpośredni kontakt ze styropianem.

Właściwości

FAST AQUADUO jest dwuskładnikową zaprawą hydroizolacyjną zawierającą cementy, wypełniacze mineralne, wysokiej jakości dodatki uszlachetniające oraz dyspersję polimerów syntetycznych. Po dokładnym wymieszaniu dwóch składników tworzy szczelną izolację przeciwwodną doskonale przylegającą do wszelkich podłoży mineralnych, charakteryzującą się wysoką elastycznością i zdolnością krycia rys i spękań o szerokości do 1,5mm. Stanowi również doskonałą ochronę antykorozyjną betonu i żelbetu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Opakowanie

worek - 25 kg

kanister - 10 kg

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Europejskie Oceny Techniczne ETA

Krajowe Oceny Teczniczne KOT

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod FAST AQUADUO powinno być nośne, równe, nasiąkliwe i porowate, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych oraz słabo przylegających warstw, pozostałości starych farb i olejów. Jeżeli w podłożu występują ubytki mechaniczne, należy je wypełnić zaprawą cementową FAST ZM lub FAST SUPER. Powierzchnie pylące i osypujące się przeszlifować i odpylić a następnie zagruntować FAST GRUNT G.

Przed aplikacją FAST AQUADUO podłoże należy zmyć wodą a jej nadmiar usunąć sprężonym powietrzem lub gąbką. Powierzchnia powinna być matowo wilgotna, bez zastoisk wody. Świeżo wykonane podłoża takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe, beton oraz mury wykonane z cegieł, pustaków i bloczków na pełną spoinę mogą być uszczelnione po upływie minimum 28 dni od ich wykonania.

Przygotowanie i sposób użycia

Płynny składnik FAST AQUADUO 2 należy wlać do czystego naczynia i dodając składnik proszkowy FAST AQUADUO 1 mieszać przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W celu uzyskania właściwej konsystencji zaprawy hydroizolacyjnej można dodać około 10 % wody. Następnie należy odczekać około 5-10 minut i ponownie przemieszać. Tak przygotowana nadaje się do użytku przez około 60 minut.

Przed przystąpieniem do aplikacji FAST AQUADUO należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny dylatacyjne oraz montażowe za pomocą specjalnych taśm uszczelniających. W przypadku połączeń ściana-ściana lub ściana-podłoga należy wcześniej wtopić w tych miejscach specjalne taśmy i narożniki uszczelniające lub wyokrąglić je do lica ściany przy pomocy zaprawy cementowej lub np. kleju FAST EXTRA (promień zaokrąglenia co najmniej 3cm). Dodatkowo wszystkie miejsca przechodzenia instalacji przez podłogę lub ścianę tj. studzienki ściekowe, przejścia rur należy zabezpieczyć przy pomocy odpowiednio dopasowanych mankietów uszczelniających. Przed ułożeniem tych elementów w odpowiednich miejscach należy nanieść cienką warstwę FAST AQUADUO, a następnie przyłożyć je i docisnąć. W celu ich całkowitego zatopienia wymagane jest dodatkowo nanieść kolejną warstwę zaprawy uszczelniającej.

Na tak przygotowane podłoże możemy rozpocząć aplikację FAST AQUADUO za pomocą pacy stalowej, pędzla ”ławkowca” lub szczotki murarskiej w dwóch lub trzech warstwach o grubości uzależnionej od rodzaju izolacji. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać około 3 do 4 godzin i po jej stwardnieniu można przystąpić do nałożenia kolejnej warstwy. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości izolacji warstwy należy aplikować krzyżowo pamiętając aby grubość pojedynczej warstwy wynosiła około 1mm. Izolację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do + 25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

Do momentu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej świeżo nałożoną masę należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez min. 24h. Po tym okresie można przystąpić do układania okładzin ceramicznych przy użyciu elastycznych zapraw klejowych. Podczas układania płytek należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej szczeliny fugowej o szerokości zależnej od rozmiarów płytek. Do spoinowania używać fug wodoszczelnych zaś szczeliny dylatacyjne wypełniać specjalnymi masami silikonowymi.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST AQUADUO wynosi od 3 do 4.5 kg / m².
Izolacja typu lekkiego (łazienki,tarasy) - dwie warstwy, łącznie 2,0 mm - ok. 3,0 kg/m2 Izolacja typu średniego, woda bezciśnieniowa - dwie warstwy, łącznie 2,2 mm - ok. 3,5 kg/m2 Izolacja typu lekkiego, woda ciśnieniowa - trzy warstwy, łącznie 2,6 mm - 4,5 kg/m2

Dane techniczne

Jednostka bazowa
kg
Baza

FAST AQUADUO 1 - mieszanka cementu z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami FAST AQUADUO 2 - wodna dyspersja polimerowa

Proporcje mieszanki

FAST AQUADUO 1 do FAST AQUADUO 2 - 2,5 do 1

Gęstość właściwa po wymieszaniu składników
około 1,7 kg/dm3
Czas zużycia
60 min.
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 3-4 godz.
Czas wiązania
pełna wytrzymałość mechaniczna - 3 dni,obciążenie wodą - 7 dni
Możliwość układania płytek
po około 24 godz.
Przyczepność do betonu
min. 1,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
od +5 st. C
do +25 st. C
Wodoszczelność powłoki naniesionej od strony działania wody
min. 0,4 MPa
Przepuszczalność pary wodnej µ
<6,3
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu
min. 20 %
Maksymalne naprężenie rozciągające
min. 0,8 MPa

Przechowywanie i uwagi

FAST AQUADUO należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, warunkach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji – umieszczony na opakowaniu.


Składnik nr 1

Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Składnik nr 2

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.