Produkty

Aktualności

WEBINAR Poznajmy się - regulamin

WEBINAR Poznajmy się - regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin określa zasady realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra  NIP 929 011 32 71, tel. Tel: +48 68 328 62 00, e-mail: biora@fast.zgora.pl (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez Usługobiorca.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.fast.zgora.pl

Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług dostępnych w ramach Serwisu

Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin dotyczy usług:

 • newslettera
 • przekazywania cyklicznych wiadomości drogą elektroniczną
 • udziału w bezpłatnym webinarze, przeznaczonym dla odbiorców newslettera 

 

Zasady świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne. 
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane osobowe. 
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie Usługobiorcom, czyli osobom które: 
  1. Podały swoje dane w celu skorzystania z Usługi,
  2. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść, 
  3. zgodziły się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych.
 4. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy w ramach Serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści Serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla Usługobiorcy

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są: 
  1. połączenie z siecią Internet; 
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies; 
  3. konto poczty e-mail i/lub numer telefonu; 
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 
 3. Usługodawca przekaże na podany przez Usługobiorcę adres e-mail dane dotyczące webinaru (data, godzina, link dostępowy).
 4. Usługobiorca podczas webinaru może, ale nie musi włączyć kamerę lub mikrofon. Włączenie mikrofonu lub kamery oznacza zgodę na udostępnianie danych w tym zakresie pozostałym uczestnikom.

Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji. 
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. 

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres wskazany na stronie Usługodawcy lub poprzez kliknięcie w dedykowanych adres e-mail w wiadomości wysyłanej przez Usługodawcę. Usunięcie adresu e-mail z bazy Usługobiorców nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości. 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. 
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem. Podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi jest umowa z nim zawarta, a w zakresie dostarczania informacji o charakterze marketingowym jego zgoda.
 3. Włączając mikrofon lub kamerę podczas webinaru, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu oraz udostępnienie pozostałym uczestnikom.
 4. Usługobiorca może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem.
 5. Usługodawca udostępnia dane Usługobiorców podmiotom wspierającym działanie usługi elektronicznych, w szczególności: 
  1. The Rocket Science Group LLC Company, w związku z korzystaniem z programu MailChimp.
 6. Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia świadczenia usługi, w zależności, który okres będzie dłuższy.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług. 
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO. 
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. Wszystkie prawa są realizowane zgodnie z przepisami RODO.
 10.  Dane Usługobiorcy będą transferowane do USA na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE
 11.  W celu wycofania zgody lub skorzystania z pozostałych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych: iod@fast.zgora.pl

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2023 r. i  jest dostępny pod adresem fast.zgora.pl/aktualnosci
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Usługobiorców za pomocą wiadomości e-mail. 
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy, a o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie. 
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.