Produkty

Aktualności

Premiera filmowego konkursu

Premiera filmowego konkursu

Mieszkasz w Zielonej Górze lub okolicy? Dołącz do naszej zabawy.

Regulamin: 


„FAST – Akcja!” KONKURS

 

§ 1 Zasady ogólne

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizatorem konkursu jest firma P. W. FAST Sp. Z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielone Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020621.

 

2. Konkurs o nazwie „FAST – Akcja!” (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Konkurs trwa od dnia 09.05.2023 do 15.05.2023 – ogłoszenie wyników 16.05.2023r.


 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 7, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki Regulaminu.

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

§ 2 Udział w konkursie

 

1. Konkurs ogłoszono na fanpage firmy FAST na portalu Facebook.

 

2. Konkurs trwa od 09.05.2023 do 15.05.2023.

 

3. Konkurs polega na wykonaniu sobie zdjęcia na tle jednego z wymienionych plakatów w Zielonej Górze:

- Plam Fikcja przy ul. Kupieckiej,

- Top Grunt przy al. Konstytucji 3 Maja, naprzeciwko Planetarium Wenus,

- Powrót do gładkości od ul. Podgórnej,

- Leon Fachowiec przy rondzie od ul. Ptasiej.


 


 

 4. Laureatem konkursu zostaną 2 osoby, które zdaniem jury wykonają pracę w najbardziej kreatywny sposób. 


 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Konkursu bądź wykluczenia z Konkursu na każdym jego etapie osoby, które wykorzystają nie swoją pracę.

 

§ 3 Nagrody:

- 2 podwójne vouchery do Cinema City wraz zestawem

- nagrody dodatkowe: maskotka FASTMAN, powerbank, kubek

§ 4 Odbiór nagrody i podatek

 

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 3. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.

 

§ 5 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest P. W. FAST Sp. Z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra.


 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem iod@fast.zgora.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Regulamin konkursu „FAST – Akcja!” KONKURS” | P. W. FAST Sp. Z o.o.


 

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane: 

a. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz realizacji nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

b. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej 

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), 

c. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

d. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

e. w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, a także w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców. 


 

4. Odbiorcami danych Uczestników mogą być: 

a. podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne. 

b. podmioty archiwizujące i niszczące dokumenty. 

c. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe. 


 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. 


 

6. Uczestnikom przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych osobowych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 

7. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w Konkursie.


 

9. Dane Uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.


 


 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Prawa autorskie majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatora. Organizator ma prawo i obowiązek oznaczania prac danymi ich autorów. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom, celem zorganizowania wystawy tematycznej.