Produkty

Aktualności

KONKURS MIKOŁAJKOWY

KONKURS MIKOŁAJKOWY

ho! ho! ho! Święta się zbliżają w Faście konkurs ogłaszają! Sprawa prosta nie do wiary, napisz wierszyk młody, stary. Nagród wiele dla Was mają do zabawy zapraszają!!

MIKOŁAJKOWY KONKURS

 

§ 1 Zasady ogólne

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizatorem konkursu jest firma P. W. FAST Sp. Z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielone Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020621.

 

2. Konkurs o nazwie „MIKOŁAJKOWY ” (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Konkurs trwa od dnia 06.12.2020r. do 13.12.2020r. – ogłoszenie wyników 14.12.2020r.


4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 7, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki Regulaminu.

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

§ 2 Udział w konkursie

 

1 Konkurs ogłoszono na fanpage firmy FAST na portalu Facebook.

 

2. Konkurs trwa od 06.12.20202 do 13.12.2020

 

3. Konkurs polega na ułożeniu wiersza zawierającego słowa: elf, jeżyk, foremka, noc, napadało, gwiazdka i umieszczeniu go pod postem konkursowym na naszym fanpage firmy.

 

4.Laureatami Konkursu zostanie wybranych 7 osób, które wyłoni jury w składzie:

 

Dorota Drewka, Anna Krutelewicz, Daniel Sełeszczuk

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Konkursu bądź wykluczenia z Konkursu na każdym jego etapie osoby, które wykorzystają nie swoją pracę.

 

§ 3 Nagrody

 

1 miejsce voucher do Empiku na kwotę 150zł

2 miejsce voucher do Empiku na kwotę 100zł

3 miejsce voucher do Empiku na kwotę 50zł

oraz wyróżnimy 5 osób zestawem gadżetów Fast (kalendarz, komin, kubek termiczny)

 

§ 4 Odbiór nagrody i podatek

 

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

3. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.

 

§ 5 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz konkursu dla Internautów jest Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników, a także przesyłania informacji handlowych dotyczących ofert przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej (nie wyłączając sms) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursów oraz wydania nagród.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Prawa autorskie majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatora. Organizator ma prawo i obowiązek oznaczania prac danymi ich autorów. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom, celem zorganizowania wystawy tematycznej.