Produkty

Produkty

FAST Lotos

Elewacyjna farba silikonowa z efektem lotosu.

Zastosowanie

FAST LOTOS jest wysokiej jakości wodną matową farbą silikonową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań na zewnątrz budynku na wszelkich podłożach budowlanych, takich jak: tynk cementowo wapienny, cementowy i akrylowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp.

Właściwości

Najwyższej jakości farba elewacyjna FAST LOTOS na bazie specjalnej dyspersji syntetycznej z wszczepionymi łańcuchami silikonowymi, wyróżniająca się  znakomitą paroprzepuszczalnością i hydrofobowością powłoki. Charakteryzuje się doskonałą  odpornością na warunki atmosferyczne oraz na brudzenie się. Dzięki specjalnie dobranej recepturze jej powłoka posiada wysoki stopień samooczyszczania, tzw. efekt lotosu. Oferowana  w jasnych kolorach zgodnie z  FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego MSDS

Deklaracja zgodności

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować środkiem FAST GRUNT SIL jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Farbę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
 • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 14 dni od wykonania),
 • cienkowarstwowy tynk dyspersyjny (po upływie minimum 7 dni od wykonania),
 • stare tynki cienkowarstwowe - dokładnie oczyszczone i zagruntowane preparatem FAST GRUNT G, zaleca się wykonanie testów nośności (przyczepności) przed rozpoczęciem malowania.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 2% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe  po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 • Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.
 • Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

 • średnica dyszy 519-521
 • ciśnienie 190-220 bar
 • filtr mesh 50
 • rozcieńczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST Lotos wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².
Zużycie dotyczy jednej warstwy i zależy od rodzaju malowanego podłoża. Zaleca się wykonanie próby przed przystąpieniem do malowania

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

Dyspersja żywicy syntetycznej z wszczepionymi łańcuchami silikonowymi z dodatkiem PTFE

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia pierwszej warstwy
około 2 godz.
Ilość warstw
2
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,14 m

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50