Produkty

Produkty

FAST ISOPRO

Farba podkładowa na zacieki i plamy

Zastosowanie

FAST ISOPRO jest dyspersyjną farbą izolującą przeznaczoną do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju, mazakach, kawie, winie, sokach itp. na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego. Farba może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

FAST ISOPRO jest dyspersyjną farbą izolującą plamy, charakteryzującą się wysoką skutecznością blokowania plam, zapobiegającą przedostawania się ich na zewnątrz. Posiada doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych. Jest ekologiczna.

Opakowanie

wiaderko - 0.3 litr

Dokumentacja

Zdjęcie produktu

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoża osypujące się zmyć, a następnie zagruntować głęboko penetrującym koncentratem FAST GRUNT G.
Farbę można stosować na podłoża:
•    tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż  4%),
•    beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%),
•    podłoża gipsowe (po upływie powyżej 14 dni i wilgotność poniżej1%).

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikować wałkiem lub pędzlem w gotowej postaci, w dwóch warstwach. Nie rozcieńczać produktu. Czas wysychania farby w normalnych warunkach wynosi około 2 godziny. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po około 4-6 godzinach. Temperatura otoczenia w trakcie robót, jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST ISOPRO wynosi od 0.1 do 0.14 l / m².

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

emulsja (dyspersja) akrylowa

Gęstość
około 1,25 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO dla produktu
II A/a FW 30 g/l g/l

Przechowywanie i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem.


Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis (hydroksymetylo) imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.