Produkty

Produkty

FAST F-AZ

farba akrylowa -zewnętrzna

Zastosowanie

FAST F–AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu. Przeznaczona do zastosowania na fasadach budynków, które będą wielokrotnie myte. Jest również składnikiem systemu ociepleń ETICS FAST S .

Właściwości

FAST F–AZ jest ekologiczną farbą produkowaną na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące, matowa, odporna na zmywanie. Jest paroprzepuszczalna i posiada dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

Opakowanie

wiaderko - 4 litr

wiaderko - 10 litr

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoża osypujące się zmyć, a następnie zagruntować głęboko penetrującym środkiem FAST GRUNT G. Płyty kartonowo–gipsowe oraz podłoża chłonne na bazie gipsu lub dolomitu, należy bezwzględnie gruntować przy pomocy FAST GRUNT U. Farbę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U,
 • beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U,
 • cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny (po min. 28 dni od wykonania),
 • cienkowarstwowy tynk dyspersyjny (po upływie minimum 7 dni od wykonania),
 • stare tynki cienkowarstwowe - dokładnie oczyszczone i zagruntowane preparatem FAST GRUNT G, zaleca się wykonanie testów nośności (przyczepności) przed rozpoczęciem malowania.

Przygotowanie i sposób użycia

 FAST F-AZ jest dostarczana w gotowej postaci, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje możliwość rozcieńczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 2%. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można aplikować wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości użytkowe po całkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 • Przed aplikacją należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Wszelkie reklamacje dotyczące koloru nie będą uwzględniane po nałożeniu produktu.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.
 • Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze względu na ich obniżone krycie wymagane jest przed rozpoczęciem malowania zastosowanie farby podkładowej FAST GRUNT F.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urządzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

 • średnica dyszy 519-521
 • ciśnienie 190-220 bar
 • filtr mesh 50
 • rozcieńczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST F-AZ wynosi od 0.1 do 0.2 l / m².
Zużycie dotyczy jednej warstwy

Dane techniczne

Jednostka bazowa
litr
Baza

dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów

Gęstość
około 1,5 kg/dm3
Czas schnięcia
od 2 godz.
Użytkowanie
po min. 24 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia
od 5 st. C
do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względny sd
max 0,14 m
Nasiąkliwość w24
kg/m2
0,1 [W3] kg/m2

Przechowywanie i uwagi

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.


Uwaga
Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., Foluszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50.