Strona główna | Dane osobowe

Dane osobowe

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FAST

 

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych przez FAST jego:

         Klientów i kontrahentów

         Potencjalnych klientów

         Odbiorców treści marketingowych

         Osób działających w imieniu klientów

         Osób biorących udział w rekrutacjach

 

Dane administratora i kontakt do niego

Administratorem Pani/a danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra (dalej zwany FAST).


Inspektor ochrony danych

To osoba, z którą może Pan/i kontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO. Można skontaktować się z nim listownie na adres: FAST sp z o.o. , ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem „Dane osobowe” lub przez e-mail: iod@fast.zgora.pl


Cel i podstawy przetwarzania danych

        Dane Klientów i kontrahentów są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów, wywiązania się przez FAST z obowiązków podatkowych na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, a także obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

         Dane potencjalnych klientów są przetwarzane w celu przedstawienia oferty usług, a także nawiązania współpracy biznesowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług, a także zgody na przekazywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

         Dane odbiorców treści marketingowych – są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przekazywanie treści marketingowych, a w przypadku newslettera także umowy na świadczenie usług elektronicznych.

         Dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów są przetwarzane w celu umożliwienia zawarcia i prawidłowej realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość skutecznego prowadzenia działalności biznesowej.

         Dane osób biorących udział w rekrutacji - w związku z procesem rekrutacji na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę lub przepisów kodeksu cywilnego w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o współpracę. Pani/a dane mogą być także przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody w zakresie danych podanych przez Panią/a w CV, które wykraczają poza niezbędne do rekrutacji, a także w przypadku wyrażenia chęci na przyszłe procesy rekrutacji.

 

Prawa przysługujące na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:

        Wycofania zgody na podstawie której dane są przetwarzane.

        Żądania  od FAST dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W tym celu wystarczy skontaktować się pisemnie, mailowo lub telefonicznie z inspektorem ochrony danych: iod@fast.zgora.pl.

Każdy kto uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa UODO.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty e-mail. Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

W przypadku rekrutacji dane mogą być udostępnione Grupie Pracuj w związku z korzystaniem z serwisu pracuj.pl

FAST jest członkiem grupy ROCKWOOL, w związku z tym w ramach grupy także może dochodzić do udostępnienia Pani/a danych na podstawie odrębnie zawartych pomiędzy spółkami umów powierzenia danych.

 

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Co do zasady FAST pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów FAST są przekazywane firmie bezpośrednio przez te umowy, zazwyczaj w treści zawieranych umów. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe.

FAST może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, jak KRS, CEIDG, czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

 

Czas przechowywania danych

         Klientów i kontrahentów – przez 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

         Potencjalnych klientów – do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta), w przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.

         Odbiorców treści marketingowych – do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.

         Osób działających w imieniu klientów – do czasu zakończenia umowy, a w przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem tej osoby w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

         Uczestników rekrutacji – do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji do roku czasu od momentu wyrażenia zgody.


Dobrowolność podania danych

         Klienci kontrahenci – w zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać, zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.

         Potencjalni klienci – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.

         Odbiorcy treści marketingowych – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.

         Osoby działające w imieniu klientów – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy.

         Uczestnicy rekrutacji zmierzających do zawarcia umowy o pracę - Podanie danych wymaganych przepisami kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem udziału w rekrutacji.

         Uczestnicy rekrutacji zmierzających do zawarcia umowy o współpracy - Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu, w którym poszukujemy współpracownika jest niezbędne do udziału w tym procesie.

         -Podanie pozostałych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody nie jest wymagane i nie wpływa na proces rekrutacji.

Fast - producent chemii budowlanej