Strona główna | Dane osobowe

Dane osobowe

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FAST

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych przez FAST jego:
 • Klientów i kontrahentów
 • Potencjalnych klientów
 • Odbiorców treści marketingowych
 • Osób działających w imieniu klientów
 • Osób biorących udział w rekrutacjach
 • Użytkowników strony internetowej fast.zgora.pl
 • Użytkowników fanpage na Facebooku facebook.com/FastChemiaBudowlana


Dane administratora i kontakt do niego

Administratorem Pani/a danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra (dalej zwany FAST).


Inspektor ochrony danych

To osoba, z którą może Pan/i kontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO. Można skontaktować się z nim listownie na adres: FAST sp z o.o. , ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem Dane osobowe lub przez e-mail: iod@fast.zgora.pl


Cel i podstawy przetwarzania danych

 • Dane Klientów i kontrahentów są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów, wywiązania się przez FAST z obowiązków podatkowych na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, a także obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Dane potencjalnych klientów są przetwarzane w celu przedstawienia oferty usług, a także nawiązania współpracy biznesowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług, a także zgody na przekazywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 • Dane odbiorców treści marketingowych są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przekazywanie treści marketingowych, a w przypadku newslettera także umowy na świadczenie usług elektronicznych.
 • Dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów są przetwarzane w celu umożliwienia zawarcia i prawidłowej realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość skutecznego prowadzenia działalności biznesowej.
 • Dane osób biorących udział w rekrutacji - w związku z procesem rekrutacji na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę lub przepisów kodeksu cywilnego w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o współpracę. Pani/a dane mogą być także przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody w zakresie danych podanych przez Panią/a w CV, które wykraczają poza niezbędne do rekrutacji, a także w przypadku wyrażenia chęci na przyszłe procesy rekrutacji.
 • Dane użytkowników strony internetowej fast.zgora.pl w celu nawiązania relacji biznesowych, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze strony, analizy ruchu na stronie, aby lepiej prezentować treści. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest możliwość prezentowania swoich usług, a także zapewniania bezpieczeństwa użytkowników.
 • Dane użytkowników fanpage na Facebooku facebook.com/FastChemiaBudowlana - w celu nawiązania relacji biznesowych, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze strony, analizy ruchu na stronie, aby lepiej prezentować treści. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest możliwość prezentowania swoich usług, a także zapewniania bezpieczeństwa użytkowników (art. 6 ust 1 lit. f RODO). Pani/a dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu prezentowania treści reklamowych.


Prawa przysługujące na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:

 • Wycofania zgody na podstawie której dane są przetwarzane.
 • Żądania od FAST dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W tym celu wystarczy skontaktować się pisemnie, mailowo lub telefonicznie z inspektorem ochrony danych: iod@fast.zgora.pl.

Każdy kto uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa UODO.


Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty e-mail. Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

W przypadku rekrutacji dane mogą być udostępnione Grupie Pracuj w związku z korzystaniem z serwisu pracuj.pl

FAST jest członkiem grupy ROCKWOOL, w związku z tym w ramach grupy także może dochodzić do udostępnienia Pani/a danych na podstawie odrębnie zawartych pomiędzy spółkami umów powierzenia danych.


Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Co do zasady FAST pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów FAST są przekazywane firmie bezpośrednio przez te umowy, zazwyczaj w treści zawieranych umów. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe.

FAST może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, jak KRS, CEIDG, czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Dane użytkowników fanpage mogą być udostępniane przez Facebook w związku ze współadministrowaniem danych (więcej informacji poniżej).


Czas przechowywania danych

 • Klientów i kontrahentów przez 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
 • Potencjalnych klientów do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta), w przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 • Odbiorców treści marketingowych do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
 • Osób działających w imieniu klientów do czasu zakończenia umowy, a w przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem tej osoby w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
 • Uczestników rekrutacji do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji do roku czasu od momentu wyrażenia zgody.
 • Użytkowników strony internetowej - do czasu wygaśnięcia plików cookies, przy czym większość informacji jest w trakcie zbierania anonimizowana, uniemożliwiając identyfikację.
 • Użytkowników fanpage - do czasu usunięcia konta w serwisie Facebooku i/lub usunięcia dodanych reakcji lub komentarzy.

Dobrowolność podania danych

 • Klienci kontrahenci w zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać, zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.
 • Potencjalni klienci podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.
 • Odbiorcy treści marketingowych podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.
 • Osoby działające w imieniu klientów podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy.
 • Uczestnicy rekrutacji zmierzających do zawarcia umowy o pracę - Podanie danych wymaganych przepisami kodeksu pracy w przypadku rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem udziału w rekrutacji.
 • Uczestnicy rekrutacji zmierzających do zawarcia umowy o współpracy - Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu, w którym poszukujemy współpracownika jest niezbędne do udziału w tym procesie.
 • Użytkowników strony internetowej oraz fanpage podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeglądania treści strony oraz fanpage, a także reakcji w ramach fanpage.
 • Podanie pozostałych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody nie jest wymagane i nie wpływa na proces rekrutacji.

Informacja dla użytkowników Fanpage na Facebooku


Informacje ogólne


 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook,  aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów.
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?


 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług i do umożliwienia kontaktu z FAST.
 • Podczas przeglądania Fanpage Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam.
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę,
 • a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?


 • Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)


Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika,
także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj:
https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Czas przechowywania danych
Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania
z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited


1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook FAST wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych
do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.

3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4. Odpowiedzialność FAST wynikająca ze współadministrowania:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
5. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.

6.Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO,
w stosownych przypadkach).

7.Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

8.Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland
są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fast - Producent chemii budowlanej
P.W. FAST Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Tel: +48 68 328 62 00
Faks: +48 68 328 62 13

E-mail: biuro@fast.zgora.pl
NIP: 929 011 32 71

Aplikacje   Dokumentacja   Multimedia   Serwis prasowy   Mapa serwisu   Polityka prywatności