Strona główna | Dane osobowe

Dane osobowe

 

                                                

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112;

2) Dane osobowe mogą być przetwarzane:

- na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), albo

- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), albo

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), albo

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak zapewnienie należytego wykonania umów, których stroną jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o., prowadzenia analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby działalności administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym dane osobowe są przetwarzane;

3) Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty działające w ramach grupy ROCKWOOL, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe i pocztowe, oraz inne podmioty dokonujące przetwarzania danych w imieniu administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające);

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim są przetwarzane;

5) Osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r., osobie, której prawa zostały naruszone, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, choć może okazać się niezbędne z uwagi na wymogi ustawowe. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy bądź innego celu, w którym dane osobowe są przetwarzane;

9) Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: renata.czulak@fast.zgora.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.


Polityka prywatności

 

Przestrzeganie zasad ochrony prywatności jest kluczowym elementem zdobywania i utrzymywania zaufania naszych pracowników, klientów i dostawców, a tym samym zapewnienia działalności Grupy ROCKWOOL w przyszłości.

 

Dane osobowe:

        będą uzyskiwane w jednym lub kilku określonych i zgodnych z prawem celach,

        nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne na potrzeby realizacji tych celów,

        będą prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo w stosunku do celów, dla których zostały przetworzone. Ich dalsze przetwarzanie nie będzie sprzeczne z pierwotnymi celami,

        będą prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane w drodze okresowych i odpowiednich kontroli oraz, gdy okażą się nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane,

        będą przetwarzane zgodnie z prawami osób, których dane dotyczą, na mocy odpowiednich przepisów prawa i wiążących reguł korporacyjnych (WRK),

      będą podlegały odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym zastosowanym w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkowym ujawnieniem, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.