Strona główna | Dane osobowe

Dane osobowe

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112;

2) Dane osobowe mogą być przetwarzane:

- na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), albo

- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), albo

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), albo

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak zapewnienie należytego wykonania umów, których stroną jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o., prowadzenia analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby działalności administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym dane osobowe są przetwarzane;

3) Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty działające w ramach grupy ROCKWOOL, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe i pocztowe, oraz inne podmioty dokonujące przetwarzania danych w imieniu administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające);

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim są przetwarzane;

5) Osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba której dane dotyczą we wniosku powinna umieścić stosowne informacje umożliwiające nam jego rozpatrzenie, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, które pozwolą nam na identyfikację osoby, której dane dotyczą. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej i w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

6) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Gdy osoba wycofa swoją zgodę, zaprzestajemy przetwarzania jej danych osobowych, chyba że i w takim zakresie w jakim ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa.

7) W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez P.W. FAST zachęcamy do kontaktu.

W takiej sytuacji przyjrzymy się złożonej skardze i ocenimy jej zasadność, a w razie konieczności skontaktujemy się z osobą, której dane dotyczą, aby uzyskać dodatkowe informacje. Otrzymanie skargi lub sprzeciwu potwierdzimy w terminie pięciu dni roboczych.

Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrywać złożone skargi i zastrzeżenia w ciągu miesiąca. Jeśli podjęcie decyzji nie będzie możliwe w terminie jednego miesiąca, poinformujemy osobę, której dane dotyczą o przyczynach zaistniałego opóźnienia oraz o spodziewanym terminie dostarczenia decyzji (nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili wpłynięcia skargi lub sprzeciwu).

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub też po zakończeniu opisanej wyżej procedury rozpatrywania skargi użytkownik może też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

8) Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, choć może okazać się niezbędne z uwagi na wymogi ustawowe. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy bądź innego celu, w którym dane osobowe są przetwarzane;

9) Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: dane.osobowe@fast.zgora.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.


Polityka prywatności

 

Przestrzeganie zasad ochrony prywatności jest kluczowym elementem zdobywania i utrzymywania zaufania naszych pracowników, klientów i dostawców, a tym samym zapewnienia działalności Grupy ROCKWOOL w przyszłości.

Grupa ROCKWOOL wdrożyła Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR), wprowadzając globalny standard ochrony danych, którego wymogi muszą być przestrzegane przez wszystkie podmioty Grupy ROCKWOOL.

P.W. FAST zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób całkowicie zgodny z zasadami wyszczególnionymi w Wiążących Regułach Korporacyjnych i przepisami prawa krajowego dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. P.W. FAST zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:

· przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty

· prawidłowe stosowne oraz nienadmierne ilościowo

· dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane

· przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne

· przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone

· bezpieczne

 

 

 

-->-->-->

-->

-->

-->

-->

-->

Fast - producent chemii budowlanej